VOP a reklamační řád

VOP a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti AZ FITNESS s.r.o., IČO: 02084996, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 80091, e-mail: info@azfitnessbrno.cz, tel.: 511 189 700, web: https://www.azfitnessbrno.cz, (dále jen "AZ FITNESS"), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky").


I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených AZ FITNESS a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti AZ FITNESS a jeho zákazníků.

 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (https://www.azfitnessbrno.cz/) a současně na recepci AZ FITNESS. Pokud je zároveň vlastníkem parkovací karty AZ FITNESS je povinen se seznámit i s parkovacím řádem AZ TOWERU, dostupným na: https://www.azfitnessbrno.cz/provozni-rad-podzemnich-garazi/. Vjezdem do garáží uděluje souhlas s tímto řádem. 

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorách AZ FITNESS

 1. Aktuální nabídka zboží a služeb AZ FITNESS, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorách AZ FITNESS na adrese: AZ FITNESS, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno a současně na internetové adrese AZ FITNESS.

 2. AZ FITNESS je oprávněna u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

 3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, benefitní zaměstnanecké poukazy v elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a benefitní programy (např. Multisport, Benefit plus a další). Podmínky využívání těchto benefitů stanovuje AZ FITNESS, přičemž jejich aktuální znění je zveřejněno v prostorách AZ FITNESS a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené AZ FITNESS pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu služeb a případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn.

 4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet. V takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které jsou určeny AZ FITNESS.


III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

 1. Zákazník si zřizuje u AZ FITNESS zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře AZ FITNESS. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit finanční prostředky v minimální výši 300 Kč (dále jen "Deposit").

 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených AZ FITNESS, mimo služby poskytované externími pracovníky (osobní trenéři, masáže aj.). Dle výše finančních prostředků na Depositu (v částce 1.000,- Kč a vyšší, v částce 3.000,- Kč a vyšší, v částce 6.000,- Kč a vyšší nebo v částce 10.000,- Kč a vyšší) je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku AZ FITNESS. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na Deposit a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému zákaznickému účtu.

 3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení posledního Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. AZ FITNESS zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu. Platnost Depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky ve výši min. 300,- Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@azfitnessbrno.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně se zrušením zákaznického účtu a zrušení Depositu.

 4. AZ FITNESS dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství a permanentek, které umožňují Zákazníkovi využívání služeb AZ FITNESS po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). AZ FITNESS může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky a pravidla pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále AZ FITNESS může vyloučit některé z forem úhrady za poskytované služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také na recepci AZ FITNESS, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. AZ FITNESS zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství.

 5. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost členství, permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@azfitnessbrno.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.

 6. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese https://moje.azfitnessbrno.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci AZ FITNESS.

 7. AZ FITNESS dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu služeb a zboží na recepci AZ FITNESS. AZ FITNESS může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování.


IV. Zákaznický identifikátor

 1. Po zřízení zákaznického účtu si Zákazník zakoupí za jednorázovou částku, stanovenou v ceníku AZ FITNESS, přístupovou/zákaznickou/parkovací kartu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu "přenosná" dle konkrétních podmínek AZ FITNESS pro jednotlivé služby. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena po uhrazení poplatku dle platného ceníku. Lze užít i QR kód v aplikaci AZ FITNESS.


 1. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat AZ FITNESS, aby tuto kartu zablokovala. AZ FITNESS neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.


V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

 1. AZ FITNESS umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby ze strany zaměstnavatele, a to na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví AZ FITNESS. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit na Deposit Zákazníka.


VI. Rezervace

 1. Zákazník si může rezervovat služby či sportovní aktivity poskytované AZ FITNESS (dále jen "Rezervace"), pokud má u AZ FITNESS zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.

 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci AZ FITNESS, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu a/nebo telefonicky (po provedení ověření identifikace Zákazníka).

 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.

 4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

 5. AZ FITNESS stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. V případě sálových cvičení (např. WORKOUT, kruhový trénink a další): Pokud Zákazník zruší svou rezervaci:

 1. více než 6 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek

 2. 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 100,- Kč. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován.


 1. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle AZ FITNESS, osobně na recepci AZ FITNESS či elektronicky přes zákaznický účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@azfitnessbrno.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. AZ FITNESS posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.


VII. Prodej zboží a služeb přes internet

 1. Veškeré objednávky služeb a zboží podané prostřednictvím internetového obchodu AZ FITNESS jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.

 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen "Smlouva"). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání "Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování", které je zasíláno AZ FITNESS automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi AZ FITNESS.

 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa AZ FITNESS. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od AZ FITNESS po zaplacení kupní ceny.

 5. Před zasláním objednávky AZ FITNESS je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" s povinností uhradit.

 6. Smlouvy jsou po svém uzavření AZ FITNESS archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto AZ FITNESS. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci AZ FITNESS. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno Sportcentrem k odběru, má AZ FITNESS právo odstoupit od Smlouvy.


Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) AZ FITNESS existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou


Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy AZ FITNESS informoval, a to písemnou formou zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu AZ FITNESS, nebo e-mailovou adresu: info@azfitnessbrno.cz nebo jiným vhodným způsobem. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení lze učinit prostřednictvím písemného formuláře, dostupného na www.azfitnessbrno.cz .

 3. Před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy může AZ FITNESS začít poskytovat službu pouze s výslovným souhlasem Zákazníka. V případě, že Zákazník započne s užíváním služby, je povinen uhradit i přes odstoupení poměrnou část ceny využité služby a/nebo při jejím úplném využití během 14 denní lhůty pozbývá práva na odstoupení od smlouvy.

 4. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu AZ FITNESS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby AZ FITNESS použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

 5. Platbu AZ FITNESS Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 6. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí AZ FITNESS zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené AZ FITNESS bude nekompletní a nebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. AZ FITNESS má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

 7. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 8. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu AZ FITNESS nebo předá osobně na recepci centra.

 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle AZ FITNESS zboží zpět před uplynutím 14 dnů.


Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) AZ FITNESS a právním řádem platným v ČR.

 2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) AZ FITNESS je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.


Ostatní ustanovení

 1. AZ FITNESS si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

 2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem AZ FITNESS a uvedeny včetně DPH.

 3. AZ FITNESS má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.

 4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) AZ FITNESS.


VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Při zpracování osobních údajů se AZ FITNESS řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci "Soukromí" na adrese https://moje.azfitnessbrno.cz.


IX. Závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součástí obchodních podmínek AZ FITNESS je také reklamační řád.

 2. Tyto Obchodní podmínky AZ FITNESS jsou účinné od 1. 9. 2023 a jsou k dispozici na recepci AZ FITNESS a na internetových stránkách AZ FITNESS.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

AZ FITNESS s.r.o., IČO: 02084996, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 80091, e-mail: info@azfitnessbrno.cz, tel.: 511 189 700, web: https://www.azfitnessbrno.cz (dále jen "AZ FITNESS" nebo "prodávající"), vydává tento reklamační řád pro účely prodeje zboží a poskytování služeb (dále jen "Reklamační řád"):


I. Všeobecná Ustanovení

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek AZ FITNESS. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen "zboží" či "výrobek").

 2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

 3. Zákazník (dále také jako "kupující") je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.


II. Reklamace

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako "záruční doba", "záruka" nebo "doba odpovědnosti za vady").

 2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

 3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

 4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

 5. Místem uplatnění reklamace je AZ FITNESS, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně na recepci nebo písemně doporučenou poštou či emailem.

 6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

 7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

 8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

 9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

 10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy či jiné nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

 12. Tento reklamační řád AZ FITNESS je účinný od 1. 9. 2023 a je k dispozici na recepci AZ FITNESS a na internetových stránkách AZ FITNESS.Níže si můžete stáhnout vzor odstoupení od kupní smlouvy.