Provozní řád podzemních garáží

Tento Provozní řád podzemních garáží byl schválen shromážděním vlastníků Společenství vlastníků jednotek budovy Pražákova č.p. 1008/ č.or. 69, budova AZ TOWER, Brno (dále jen "SVJ") dne 29. 11. 2023:

1) Prostory garážových stání jsou společnou částí nemovité věci ve správě nadepsaného společenství vlastníků (dále také jen jako "správce"), tj. společným prostorem stavby Pražákova 1008/69, Brno, když jednotlivé vymezené parkovací stání v souladu s přílohou prohlášení vlastníka budovy jsou určeny k výlučnému užívání jednotlivým vlastníkům nebo spoluvlastníkům jednotek k parkování motorových vozidel.

2) Větrání podzemních garáží je řízené, odsávání výfukových plynů a zplodin je v případě překročení povolených limitů zajištěno vzduchotechnickým zařízením a hlásiči CO.

3) Protipožární ochrana je zajištěna rozmístěním sprinklerového zařízení, tak aby byla pokryta veškerá plocha podzemních garáží a následným sepnutím elektrické požární signalizace (EPS).

4) V každém patře podzemních garáží jsou nouzové východy určené jako únikové cesty v případě požáru.

5) Ustanovení Provozního řádu podzemních garáží se vztahuje na všechny, kdo vjíždějí nebo vstupují do podzemních garáží, tedy zejména vlastníky a nájemce garážových stání a na jiné osoby zdržující se zde krátkodobě (návštěvy, klienti apod.), dále společně jen "uživatelé".

6) Uživatelé dávají správci prostor garážových stání výslovný souhlas k zadržení vozidla zajišťovacím prostředkem, pokud to situace vyžaduje (viz dále), zejména ke splnění povinnosti úhrady oprávněného nároku správce nebo vlastníka.

I. Obecná práva a povinnosti v podzemních garážích

1) Přístup do prostorů podzemních garáží je umožněn 24 hodin denně garážovými vraty a závorou pro vjezd a výjezd.

2) Vstup do prostor podzemních garáží je určen pouze pro vlastníky, oprávněné nájemce garážových stání nebo pro osoby se souhlasem vlastníka nebo nájemce za předpokladu parkování výlučně na jejich parkovacích místech.

3) Provoz podzemních garáží je pro držitele vjezdových oprávnění samoobslužný.

4) Ve všech prostorách podzemních garáží je zakázán vjezd a parkování vozidel na alternativní palivo (propanbutan, zemní plyn) a vozidel, jejichž rozměry překračují max. výšku 2 m a hmotnost 3 500 kg.

5) Ve všech prostorách podzemních garáží je stanovena nejvyšší povolená rychlost 15 km/hod.

6) Z vjezdové (výjezdové) rampy garáže je vždy povinnost odbočit vpravo. V garážích platí přednost zprava.

7) Po zaparkování vozidla musí být ihned vypnut jeho motor a může být nastartován až těsně před jeho odjezdem.

8) Vozidlo zaparkované na garážovém stání musí být umístěno vždy tak, aby byl umožněn bezproblémový příjezd a odjezd ostatních vozidel včetně nastupování i vystupování z vozidla.

9) Pěší uživatel se musí v prostorách podzemních garáží pohybovat s maximální opatrností a obezřetností, musí mít na paměti to, že se pohybuje v prostorech s častým výskytem jedoucích motorových vozidel.

10) Uživatel nese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užíváním vyhrazeného místa a společných prostor podzemních garáží a porušováním tohoto provozního řádu.

II. Práva a povinnosti uživatelů garážových stání

1) Uživatelé jsou povinni v prostoru podzemních garáží důsledně dodržovat tento provozní řád a požární předpisy a výslovně se k tomu zavazují.

2) Uživatelé garážových stání jsou povinni uposlechnout pokynů správce nebo výboru SVJ nebo pověřené osoby v rámci prováděné kontroly dodržování tohoto provozního řádu.

3) V podzemních garáží je zakázáno:

a) parkovat mimo vyznačená stání nebo na nájezdové rampě;

b) parkovat na parkovacích stáních, ke kterým nemá Uživatel oprávnění nebo souhlas vlastníka nebo nájemce parkovacího stání;

c) provádět na vozidlech opravy většího rozsahu;

d) skladovat pneu, provozní kapaliny vozidel, jízdní kola apod.;

e) konzumovat alkoholické nápoje nebo užívat omamné či psychotropní látky;

f) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm;

g) provádět jakékoli úpravy garážových stání bez písemného souhlasu výboru SVJ ;

i) nevjíždět do garáží se silně znečištěným vozidlem nebo s vozidlem, na jehož kapotě nebo střeše je sníh.

4) V prostorách podzemních garáží je zakázán volný pohyb zvířat.

5) V podzemních garážích jsou Uživatelé povinni zejména:

a) zachovávat čistotu, v případě znečištění neprodleně odstranit znečištění na své náklady a oznámit správci;

b) neobtěžovat ostatní Uživatele nadměrným hlukem;

c) zajistit vozidlo proti krádeži;

d) používat k opuštění prostoru garáží pouze k tomu účelu určené a označené únikové cesty a východy;

e) dbát zvýšené bezpečnosti vlastní i ostatních osob a dodržovat dopravní předpisy;

f) nepoškozovat jakýkoliv majetek;

g) dodržovat požární řád domu;

h) neumožňovat vědomě vstup a vjezd neoprávněným osobám, v případě, že se tak stane, přebírá taková osoba svou plnou zodpovědnost za tuto osobu;

i) uvolnit parkovací místo v době předem oznámeného strojního čištění garáží

j) očistit před vjezdem do garáží kapotu a střechu vozidla od sněhu.

6) Odpovědnost za vozidlo a volně odložené věci ve vozidle nese výhradně vlastník vozidla.

7) Uživatelé jsou povinni oznámit správci domu bez zbytečného odkladu veškeré závady v prostorách podzemních garáží, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu.

III. Práva a povinnosti správce

1) Úklid prostor podzemních garáží zajišťuje správce prostřednictvím odborné firmy nejméně 1 x ročně strojním mytím. Termín úklidu správce oznamuje uživatelům alespoň 7 dní předem e-mailem nebo do datových schránek a na nástěnkách u vstupu do jednotlivých budov. Uživatelé jsou povinni v ohlášených termínech uvolnit plochy garážových stání.

2) Uživatelé se zavazují svým vstupem a/nebo vjezdem do podzemních garážích řídit se tímto provozním řádem a za porušení povinností stanovených tímto provozním řádem souhlasí se smluvními pokutami níže.

3) Za porušení povinnosti podle čl. II odst. 3) písmen a) až d) se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý započatý den porušení povinnosti.

4) Za porušení povinností podle čl. II. odst. 3) písmena e) až i) a odst. 4 se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

5) Za porušení povinnosti podle čl. II. odst. 5) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

6) Smluvní pokutu je porušitel stanovené povinnosti povinen uhradit k rukám správce (zastoupeného zpravidla osobami z ostrahy objektu nebo recepce), který je tomu výslovně pověřen jednotlivými vlastníky. Smluvní pokuta je příjmem správce.

7) Správce je oprávněn pro zajištění splnění výše uvedených pohledávek za porušitelem povinností z titulu smluvních pokut zadržet uživatelem použité vozidlo vhodným technickým prostředkem zabraňujícím odjezdu vozidla (tzv. "botička"). S tímto postupem všichni uživatelé, resp. všichni porušitelé povinností, výslovně souhlasí a berou toto omezení na vědomí. V souvislosti s instalací botičky musí být na vozidle viditelně umístěno telefonní číslo na kterém lze kontaktovat pověřenou osobu, u které lze uhradit smluvní pokutu a která botičku odstraní.

8) Správce může dočasně udělit souhlas pro vstup a vjezd jiným osobám, nutný pro zajištění údržby nebo úklidu prostor.

9) Uživatelé vstupem do podzemních garáží berou na vědomí, že v garážích jsou rozmístěny kamery, přičemž videozáznam je uchováván po dobu 14 dnů, kdy správcem osobních údajů je předseda SVJ a zpracovatel osobních údajů je správce budovy (subjekt, s nímž má SVJ uzavřenou smlouvu o technické správě budovy). Kamery jsou v garážích umístěny z důvodu předcházení trestné činnosti v garážích a za účelem dodržování povinností dle toho provozního řádu. Uživatelé vstupem do podzemních garáží souhlasí, aby byly předsedovi SVJ sděleny osobní údaje vlastníka vozidla podle registrační značky vozidla, který si je může opatřit v případě, že bude mít podezření z porušení některé z povinností tohoto provozního řádu. K tomu Uživatelé předsedovi k tomuto výslovně udělují plnou moc.

IV. Účinnost

Tento provozní řád pro užívání podzemních garáží nabývá účinnosti dne 1. 12. 2023.